ǩ: 恩典

 
  《成圣的福音奥秘》   1 2 3 4 5 6 .. 15 恩典教义
  所有的人按其本性,都希望在行为之约下 恩典教义
  苦难 恩典教义
  恩典生出真正的自由意志 恩典教义