ӡ

(转帖) 都是恩典 作者 司布真

原文刊登于:

http://cool.ccim.org/htdocs/Ccoo ... 719A29?OpenDocument

都是恩典
目录


1 写给你。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。1

2 我们的目标。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

3 神称罪人为义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

4 是神称人为义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

5 义与称义者。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。13

6 罪得释放。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。17

7 本乎恩因着信。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21

8 何谓信心?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。23

9 信心如何表现?。。。。。。。。。。。。。。。。。。26

10 何以因信得救?。。。。。。。。。。。。。。。。。。31

11 我不能做什么!。。。。。。。。。。。。。。。。。。34

12 信心的增长。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。43

13 重生与圣灵。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。46

14 我的救赎主活着。。。。。。。。。。。。。。。。。。48

15 悔改之心与赦罪之恩。。。。。。。。。。。。。。。。50

16 悔改之心的赐下。。。。。。。。。。。。。。。。。。54

17 唯恐功败垂成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。57

18 坚固到底。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。61

19 信徒的坚忍。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。65

20 结语。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。68

TOP